Vasemmalta oikealta: Jaakko Viljanen (markkinointi ja edunvalvonta), Esa Rajala (tutorointi), Paavo Rautiainen (puheenjohtaja),

Hanna Hietala (varapuheenjohtaja), Jesse Suvala ja Terhi Jokela (kansainvälisyys).

SAMON HALLITUS

SAMOn hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi.

Hallituksen jäsenille maksetaan pientä kokouspalkkiota ja hallituksen puheenjohtajalla on

mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIIN KUULUVAT

 • Johtaa opiskelijakunnan toimintaa lain, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti.

 • Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.

 • Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.​

 • Vastata jäsenmaksujen keräämisestä, varojen hankkimisesta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.

 • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle.

 • Huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta

 • Ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan sektorikohtaista toimintaa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan

varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen kokousten

sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri.

EDUSTAJISTO

20- jäseninen edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto valitaan yleisellä vaalilla kalenterivuodeksi ja se kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.

Edustajiston jäsen pääsee vaikuttamaan aktiivisella osallistumisellaan kokouksiin ja SAMOn muuhun toimintaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja edunvalvontaan.

EDUSTAJISTON TEHTÄVÄVIIN KUULUVAT

 • Valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

 • Hyväksyä hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus

 • Vahvistaa tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

 • Hyväksyä opiskelijakunnan talousarvio

 • Hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset

 • Valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen asettamiin toimielimiin

 • Määrätä jäsenmaksun suuruus

SAMON

TYÖNTEKIJÄT

Kimmo Niemi

Kimmo Niemi

Työvapaalla 1.8-31.12.21

Helena Haatainen

Asiantuntija, Tutorointi ja viestintä

Expert, Tutoring and Communications

helena.haatainen[a]seamk.fi

045 1432 144
Jani Erkkonen

Jani Erkkonen

Vt.Toiminnanjohtaja

Executive Director

jani.erkkonen[a]seamk.fi
045 312 0050

Liisa Reinola

Liikuntasihteeri

Sports secretary

 

 

liisa.reinola[a]seamk.fi

045 693 9828