top of page

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Arcada studerandekår (ASK) http://www.asken.fi/
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) http://www.hamko.fi/
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (COPSA) http://www.copsa.fi/
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (LAUREAMKO) http://www.laureamko.fi/
Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (MAMOK) http://www.mamok.fi
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (CAMOS) http://camos.ramk.fi/
Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAIKO) http://www.ekamko.net
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAMMAKKO) http://www.sammakko.net/
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAMO) http://www.samo.fi/
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) http://www.savotta.savonia-amk.fi/
Studerandekåren vid Yrkehögskolan Novia (NOVIUM) http://www.novium.fi
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TAMKO) http://www.tamko.fi
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO) http://www.opiskelijakunta.net/
Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (VAMOK) http://www.vamok.fi/

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jani Erkkonen, toiminnanjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMO
Puhelin: 040 546 1777
Sähköposti: jani.erkkonen[at]seamk.fi
Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

sekä

Armi Murto, toiminnanjohtaja, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Puhelin: 050 389 1018
Sähköposti: armi.murto[at]samok.fi
Postiosoite: Lapinrinne 2, 00180 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo. Henkilötietolain (523/1999) 8§:ssä 5. kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus: jäsenyyssuhteen hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Sukunimi
Etunimi
Jäsennumero
Jäsenyyden laji
Ammattikorkeakoulu
Opiskelijakunta
Koulutusalajärjestö
Opiskelijanumero
Vanha jäsennumero
Entinen sukunimi
Henkilötunnus
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Lähiosoite opintojen alettua
Postinumero opintojen alettua
Postitoimipaikka opintojen alettua
Opiskelijakunnan lehden postitus
Kotikunta
Kansallisuus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Kuva
Aloitusvuosi
Koulutusyksikkö
Yksikkö
Koulutusohjelma
Luokkatunnus, ryhmätunnus
Liittymispäivä
Läsnäolotieto
Jäsenmaksun laskutus- ja suoritustiedot
Liikuntatarratiedot
Tiedot mahdollisista luottamustehtävistä opiskelijakunnassa
Kortin tila
Kortin tyyppi
Kortin tilaustiedot
Tarran luovutustiedot
Opiskelijan tyyppi
Jäsenyyden tila
Markkinointilupa
Sähköpostilistojen jäsenyydet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään verkkolomakkeen tai paperilomakkeen välityksellä. Henkilötiedot ja opinto-oikeus tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään ammattikorkeakoulun opiskelija- ja opintorekisteristä jäsenen antamalla suostumuksella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan jäsenen suostumuksella luovuttaa teknisenä tallenteena tai tarratulosteena opiskelijakunnan yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoitusta varten. Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa tarkoitettuun rekisteriin. Jokainen voi myös tarkistaa, ettei tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Maksutta tiedot voi tarkistaa kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavoin varmennetulla asiakirjalla opiskelijakunnan toimiston osoitteella.

Tiedot voi tarkastaa myös henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistolla. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.

9. Tiedon korjaaminen

Opiskelijakunta oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Oikaisupyynnön voi tehdä kirjallisesti opiskelijakunnan toimiston osoitteella tai henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistossa. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys tarkistetaan.
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet


Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yhdistysten työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä. Rekisterissä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja selausoikeuden ainoastaan tehtävänsä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

bottom of page